Velkommen til Østerlars vandværks web-sted

Generalforsamling Østerlars vandværk
Onsdag d. 29. marts. Kl. 19.00 afholder Østerlars Vandværk ordinær
generalforsamling i Multihusets café.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4. Budget for det kommende år fremlægges til godkendelse.
5. Behandling af indkomne forslag
6. Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægternes § 12.
Revision af regnskaberne foretages af, den generalforsamlingsvalgte revisor.
Regnskabet underskrives af revisoren og bestyrelsen.
ændres til: Generalforsamlingen vælger en godkendt revisor til at opstille og
udtale sig om årsregnskabet. Revisor skal rapportere til bestyrelsen.
Generalforsamlingen kan til enhver tid afsætte revisor.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
På valg er:
Henning Nielsen
Bent Knudsen
Lone Kofoed
8. Valg af suppleant til bestyrelsen.
På valg er Ole Boyer Pedersen
9. Valg af revisorassistance. Bestyrelsen foreslår genvalg til Svaneke revision
10. Eventuelt

Vandværket er efterfølgende vært ved smørrebrød, Øl, vand, kaffe eller the.
Af hensyn til bestilling af smørrebrød bedes man tilmelde sig på seddel fremlagt i
Brugsen eller SMS til nr. 27201284, senest mandag d. 27. marts
Bestyrelsen


Dette web-sted er tænkt som en orientering til forbrugerne af vand fra Østerlars Vandværk. Der vil være nyttige oplysninger og tips til forbrugerne. Desuden vil advarsler og påbud, i en situation med driftsforstyrrelser, blive oplyst her.

Her er først nogle sider som skal være her. Det er et myndighedskrav at de skal være offentligt tilgængelige, og det er vel også bare rimeligt, at alle kan se disse dokumenter. Det er da også frivilligt om du har lyst eller overskud til at studere dette ,eller om du bare lader bestyrelsen om at kende og følge disse.

Takster

Vedtægter

Budget

Regulativ for vandforsyning på Bornholm

Vandprøver